Archive for Mei, 2014

MACAM-MACAM KEUTAMAAN SEDEKAH

  1. Sedekah memiliki pahala yang besar dan berlipat ganda

QS. Al Hadid [57] : 18

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

QS Al Baqarah [2] : 245

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

QS Al Baqarah [2] : 261

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

[166] pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

QS Al Baqarah [2] : 276

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].

[177] yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[178] maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

Hadits :

(TIRMIDZI – 598) : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin ‘Ala’ telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Manshur telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Muhammad dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala menerima sedekah dengan tangan kanan-Nya lalu mengembangkannya untuk kalian sebagaimana kalian membesarkan anak kuda kalian, sampai-sampai sesuap makanan akan menjadi sebesar gunung Uhud

 

  1. Sedekah adalah amalan yang amat dicintai oleh Allah swt

Hadist

Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang gemar bersedekah, juga amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau yang memberikan rasa gembira kepada orang mukmin dengan meringankan bebannya membayarkan hutangnya, dan menghilangkan kelaparannya. (HR Bukhari Muslim)

 

  1. Sedekah menjadikan seseorang berkedudukan tinggi di dunia dan di akhirat

Hadits

Sabda Rasulullah saw Dunia diperuntukkan bagi empat golongan, golongan pertama seorang hamba yang dikaruniai harta untuk jalan menuju takwa, golongan kedua seorang yang dikaruniai ilmu dijadikan wasilah untuk menuju takwa, golongan ketiga orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim untuk dijadikan wasilah menuju takwa, golongan keempat orang yang senantiasa bersedekah maka orang ini menempati kedudukan yang paling tinggi. (HR At Tirmidzi)

Sesungguhnya pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan sungguh pemilik kebaikan itulah yang akan pertama kali memasuki jannah.

 

  1. Sedekah menghindarkan pelakunya dari bencana dan musibah

Hadits

Sabda Rasulullah saw Orang yang berbuat kebaikan (sedekah) dapat menyelamatkan dirinya dari keburukan, marabahaya, dan kebinasaan. (HR Bukhori)

Sodaqoh mampu menutup tujuh puluh pintu keburukan (HR At Tabrani)

 

  1. Sedekah menjaga pelakunya dari berbagai bencana dan penyakit

Hadits

Obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan bersedekah. (HR Baihaqi)

 

  1. Sedekah dapat memadamkan kesalahan dan menghapus dosa

QS Al Ahzab [33] : 35

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

[1218] yang dimaksud dengan muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

Hadits

(BUKHARI – 1345) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A’masy dari Abu Wa’il dari Hudzaifah radliallahu ‘anhu berkata; “Pada suatu hari ‘Umar radliallahu ‘anhu berkata,: “Siapa diantara kalian yang masih hafal hadits Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam tentang masalah fitnah? Hudzaifah berkata,: “Aku, masih hafal sebagaimana disabdakan Beliau”. ‘Umar berkata,: “Apakah kamu bersama Beliau saat itu atau hanya mendengar sabda Beliau? Dan bagaimana yang disabdakannya?”. Aku berkata,: “Yaitu suatu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Fitnah itu akan terhapus oleh shalat, shaum. shadaqah dan berbuat kebaikan (ma’ruf)

 

  1. Sedekah membuat harta benda menjadi berkah dan rezki bertambah

QS. Saba’ [34] : 39

Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Hadits qudsi

Allah berfirman ‘wahai anak adam berinfaqlah kepada-Ku niscaya Aku akan berinfaq kepadamu (HR Muslim)

Tidaklah seseorang yang membuka pintu pemberian dengan sedekah atau menyambung tali silaturahmi melainkan Allah akan menambah hartanya. (HR Bukhari Muslim)

Sedekah itu tidak akan mengurangi harta (HR Muslim)

 

  1. Sedekah merupakan jalan masuk jannah dan menjaga dari adzab nar

Hadits

Setiap kalian akan diajak bicara oleh Robnya yang tidak ada perantara antara dirinya dan Rabnya lalu ia akan melihat ke sebelah kanan maka ia melihat amal yang telah dilakukan di dunianya dan ia melihat ke arah kiri dan ia melihat apa yang dilakukan di dunianya tapi ketika melihat ke arah depan maka ia melihat neraka takutlah kalian terhadap neraka walau hanya dengan sedekah separu biji kurma (HR Bukhari)

Wahai kaum wanita bersedekahlah sebab aku (rasulullah) melihat mayoritas penghuni neraka adalah dari kalangan kalian, lalu mereka bertanya ‘wahai Rasulullah mengapa demikian?’ beliau menjawab ‘karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami’.

QS Albaqarah [2] : 274

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

 

  1. Sedekah membebaskan jiwa dari kehinaan dan menghiasinya dengan kemuliaan

QS. Al Hasr [59] : 9

Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung

 

 10. Sedekah adalah pintu gerbang seluruh amal kebajikan

QS Ali Imran [3] : 92

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS. Al Lail [92] : 5 – 7

5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,

6. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),

7. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

 

 11. Sedekah kepada pelaku amal sholeh akan mendapatkan pahala seperti yang dikerjakannya

Hadist

Rasulullah saw bersabda : barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa maka ia diberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun (HR Ahmad)

Barang siapa yang mempersiapkan pembekalan untuk orang yang maju ke medan perang maka ia dianggap juga ikut berperang dan barang siapa yang menanggung keluarga yang ditinggal berperang di jalan Allah maka ia dianggap juga ikut berperang (HR Bukhari)

12. Sedekah menaungi pelakunya di padang mahsyar

Hadits

Setiap orang akan berada dibawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara diantara mereka (HR Ahmad)

Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi dibawah naungan-Nya pada hari yang dimana hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah, diantaranya seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan tangan kanannya (HR Bukhari)

Barang siapa yang meringankan orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskannya maka ia berada dibawah naungan ars di hari kiamat (HR Imam Ahmad)

 13.  Sedekah melengkapi kekurangan dari zakat wajib

Hadits

Amalan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba adalah sholat bila sholatnya sempurna maka dia ditulis sempurna, kalau sholatnya tidak sempurna maka Allah menyurush malaikat untuk menanyakannya, apakah kamu punya amalan sunnah (sedekah)? Sehingga menyempurnakan amalan wajib yang kamu lalaikan demikian juga dengan sedekah bisa melengkapi zakat wajib (HR Abu Daud)

 

 14.  Sedekah pahalanya terus mengalir walau telah meninggal

Hadits

Bila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya keculai tiga perkara, beliau menyebutkannya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak sholeh yang mendoakannya (HR Muslim)

 15.  Sedekah merupakan jalan untuk menggapai cinta rohmat dan ridho Allah

QS. Al Baqarah [2] : 195

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Hadits

Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (sedekah).

Sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat meredam kemurkaan Allah. (HR At Tabrani)

 16.  Sedekah merupakan bukti kemenangan atas diri seseorang terhadap musuh-musuhnya

Hadits

Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang akan mampu melepaskan diri dari permusuhan syaithan sejauh tujuh puluh jarak (HR Imam Ahmad)

 

 

Iklan

Leave a comment »